Friday, September 21, 2018

सिंक:मि जि

सिंक:मि जि
~~~ ००० ~~~
सिंक:मि जि
~~~ ००० ~~~
सिंक:मि जि सिंज्या याये मसम्ह जि
स्यंस्यं क:मि मखुजि, बुस्यं क:म जि
बुस्यं क:मि जुया न सिंज्या याये मसमी सिंक:मि जि ।।१। ।
सिंक:मि जि सिंज्या याये मसम्ह जि
स्यंस्यं क:मि मखुजि, बुस्यं क:म जि
बुस्यं क:मि जुया नं सिंज्या यायेगुली चितासु मतम्ह सिंक:मि जि ।। २ ।।
सिंबुत्ता ज्या याईगु कुलयाम्ह सिंक:मि जि
शिल्पि सिक:मिया कायेमचा शिल्पकार जि
अयन सिंया ज्या भच्चा हे मसम्ह सिंक:मि जि ।। ३ ।।
सिंक:मि जि सिंज्या याये मसम्ह जि
स्यंस्यं क:मि मखुजि, बुस्यं क:म जि
बुस्यं क:मि जुया न छेंया स्वाह्न न्ह्याबलें हे भ्वाथम्ह जि ।। ४ ।।
हँचा ,क:ती अले मूग:तकं वाय् मसम्ह सिंक:मि जि
हखिं चिं तया मा कथंया सिं तक त्वाल्हाय् मसम्ह सिंक:मि जि
सिंक:मि कूलया कायेमचा जुसां सिंज्या भ्या हे मसम्ह सिंक:मि जि
अयन जि सिंक:मि हे ख: छायेकी सिंक:मिया कायेमचा जि
शिल्पि सिक:मिया कायेमचा शिल्पकार जि ।। ५ ।।
जिमिगु हे पुर्खां ङ्यातपोलँ, ङ्यापाझ्या: ज्क मखु
देसेमरु झ्या: अले अल्याख कलाकृती दयेका थ्व देय् नेपायात त्वता वंगु
वहे सिंक:मिया पुस्ता जि, अयन सिंज्या याये मसम्ह जि
शिल्पि सिक:मिया कायेमचा शिल्पकार जि ।। ६ ।।


No comments:

Post a Comment