Friday, September 21, 2018

तिजया अपसं मखु, च्वना दिसं चथाया

तिजया अपसं मखु, च्वना दिसं चथाया अपसं
            ~~~००० ~~~
तिजया अपसं मखु
च्वना दिसं चथाया अपसं ।
नेवा: संस्कार ल्यङ्का तया 
नेवा: मौलिक्ताया म्हसिका बिया दिसं ।
नेवा: म्ह्यायमचा जुया नं तिजया अपसं च्वना
थम्हं थ:गु मौलिक्ता व गौरबतायात क्वतेलेगु कुत: यायमते ।
इहि व बा:ह्रा: संस्कार याईपिं नेवा:ते  तिज व ॠषिपञचमिया अपसं च्वनेम्वा धया ।
नेवा: संस्कार इहि व बा:ह्रा: संस्कारया विषेस्ता गैह्र नेवा: सकसितं क्यना थ:गु जातिय नेवा: पहिचान क्यना दिसं।
तिजया अपसं मखु, च्वना दिसं चथाया अपसं ।
            ~~~००० ~~~

No comments:

Post a Comment