Wednesday, September 21, 2022

सुधार र विकाशका कार्य गर्दा !

          सुधार र विकाशका कार्य गर्दा प्रचलित नियम कानून अनुसार प्रक्रियागत गर्दा मात्र ठीक हुन्छ है ! पावरको दण्डा हातमा छ भन्दैमा निर्माण सम्पन्न प्रमाण समेत प्राप्त गरि सकेका र तिरो तिरान गरी लगत समेत कायम भएका तथा व्यवसायीक कर समेत नियम पूर्व तिर्दै आएका ठाउँमा काननू बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी डोजर चलाउनु वा हटाउनु दादागिरि नै हो ।