Friday, September 21, 2018

जि छुई मचा

जि छुई मचा ~~~

जि छुई मचा गुलि हिसि दु ।
नम: बागी न याय त्यंगु दु 
जि छुई मचा गुलि  ख्याली दु 
सफु नापं म्हितिगु बानी दु 
न्हिला ख्वां छुई मचाया सकसितं साला च्वन
न …..न….. क ….क  …. धाय्गु कुत: मचां याना च्वन ।
जि , जिमां व जि तता जक मखु मचा खना सकल्यें दङ्ग जुया च्वन ।
मचाया न्हिलासु न्ह्याबलें थथेहे जुईमा धैईगु मनंतुना च्वन ।

No comments:

Post a Comment