Tuesday, April 17, 2012

pith utpatibaakha पिथ उत्त्पती


kL7 pTklQ afv
GxoAjMDxM
k|sfz dfg lzNksf/
df]= g+= (*$!#&&^^!
Shilpkarpm@hotmail.com
प्रार्थना
श्री गणेय शाय नमः । श्री गुरुण्यं नमः । उ“m नमः शिवाय नमः । श्री सरस्वते नमः । उ“m नमः श्री श्री श्री स्वस्थानी देवताय नमः । अबिरल मत जलनि वहं भ्रमल कुलाने कसेबित कपोलम । अबिरमत फल दाताराम कामे सं गणतिम बंदे सुकलाम ब्रम्हबिचार, सारपदमा पाद्याम, जगट न्यापिनी बिणापुस्तक धारणी परमेश्चरिम भगवतिं बुद्धि प्रदा शारदां मभयाट जाधाधकारा पाहा हस्ते फातिक मालिकां बिरधति पदमाशनं संस्थीतां, बन्देतां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदा शारदां । सुवर्णा बाधीकाका सात्रि नेत्रा कमलासना सींहासन समासींगा सर्वार लंकार भुखितां निलो त्यले भयामादे दक्षीने बरदा सुभा बर्ग चर्म धरा धेवा, बाम दक्षिने बरदा शुभा । दक्षिणे योकमरु चतुर भुजति सर्वपुजयत सर्वलोकनं यबं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरं नारायणं नारायणं नमस कृत्यं नरम चैब, नरोतमम् । देवी सरस्वती चैबतत्व, जय मुनिरायतु । करपुरगौरंम् करुणाबगरं, संसार सांर भजगोबिन्द हारं । सारदा मंत्र रिदंयारं बिन्द भवभवानी चहितं नमामि, नमस्ते पारबत्ती नाथ, नमस्ते शशिसेखर, नमस्ते जज्ञ बिध्वंङस, नमस्ते दुखनासनमं, पापनासनं, । उ“m कार बिन्दे त्वमेव ममतस्मात करणे भावेनर रक्ष रक्ष मां परमेश्वरी ।
प्राचिन पौराणिक कालय् अगस्त्य मुनियात शिव पारवती पुत्र श्री कुमारं आज्ञा जु कथं ः– दक्षप्रजापतियाके थःत धका बिष्णुं श्री सतीदेवी क्वः छिना छलकपतकारीकां श्री सतीदेवी श्मसानय् बाय् च्वनिम्ह महाद्यः यात कन्यादान ला वंगुलिं दक्षप्रजापतिया मयः मयः जिलंंचा भाजु जुवंम्ह महादेबं भृगुमुनिया अस्वमेघ यज्ञे थःत दना कुसल वार्ता व अभिभावदनं मयासे“ अपमानयागु भापिया अति तमंचाया महादेबं जीत ठूलीतो अपमान याकम्हयात यज्ञया भाग बीय मुम्वालके जीगु सरीर दतले थ्व महादेबया ख्वाल स्वय् मखुत आवं जीनं अस्वमेघ यज्ञ याय् थो महादेब छम्ह बोने मखु धइगु मननं भालपाव सुबेलासं दक्षप्रजापतिं अस्वमेघ यज्ञ आरम्भ यात ।
पिता दक्षप्रजापतिं अस्वमेघ जज्ञ यागु । केहेपिं व जिलाजंपि सकलें जज्ञ थ्याःगु, थः व स्वामी महादेब निम्ह जुक्व मथ्यागुलिं थव स्वामीं पंक पंक हे पिताया जज्ञ स्वल वने धका वंम्ह श्री सतीदेवी थः छे“ वंबले पिता दक्षप्रजापतिं थः स्वामी महादेबयात नाना माथन निन्द्रा याकगु, बोल बीवगु, हेला याकगु नुगलं सहयाय् मफयाव दक्षप्रजापतियात पसुया म्हुतु जुइमा धका श्रापवीया व जज्ञ स्वचाक उलाव शीव शीव शीव धका थःव स्वामी श्री महादेबया नां स्वपोल कायाव माता श्री सतीदेवी जज्ञ दुब्वाना प्रानत्याग यात ।
श्री सतीदेवी जज्ञ दुब्वाना प्रानत्याग यागु खबरं बिव्हल जुम्हं महादेवं थःगु जत्ता चफुना भूमिं च्वातवाना भूमिं उत्पत्ति जुपिं श्री महाकाली चर्तुषष्ठी योगिनी सहित व श्री बीरभद्रं महादेबया आज्ञा कथं दक्षप्रजापतिया छयं जज्ञ दया जज्ञ बिध्वंस याय् धुंका श्री सतीदेवीया श्राप कथं दक्षप्रजापतियाता छाग मुख (दुगुया छय) स्वना पसुया म्हुतुतय् धुंका नं श्री सतीदेवीया मृत सरीर तोलते मफयाव महादेवं मृत सरीर पाछाया उत्मतिजुयाव १०० द“ पृथ्वी भ्रमर्ल प्राव जुलं । सतिदेवीया मृत सरीर महादेवयाके चोनया कारनं सयनयाना बिज्याकम्ह च्वन म्वाकम्हया सरीर चोनथें च्वन । इन्द्र प्रभृति दक्व देबगणया सल्ला साहुतिं बिष्णुं थव मायानं अशोक मोचीनी दय्काव माखा (भुजिं) उत्पन्न याना माखां भुना सतीदेवीया सरीरय् त्व“दय्का ध्वलगितकाव टुक्रा–टुक्रा ला सकलें पेता–पेतान कुतिन वयय्काव श्री महादेवन धस पुनावतया मृत सरीर तोदतकल गन गन श्री सतीदेवीया सरीरया ला कुतीन वन अन पीठ गन उत्पत्ति जुयाव बिज्यातं । थुगु कथं गन गन श्री सतीदेवीया अङ्ग पतन जुल अन अन छम्ह शक्तिपीठ उत्पत्ति जुजुं वन । दक्व शक्तिपीठया ल्याः साढे सात करोड दु । उली शक्तिपीठ मध्ये मुख्य पीठ संक्षेपं ५१ पीठ खः । थुगु शक्तिपीठ मध्ये छगु जक श्रद्धाभक्तिं दर्शन यातसा व श्रद्धापूर्वक नां जक कासा नं मनकामना पूूर्ण ज्वीइ धका श्री श्री श्री स्वस्थानी बाखंने च्वयातगु खने दु । थन क्वय् मुख्य शक्तिपीठ संक्षेपं ५१ पीठ उल्लेखित यानागु जुल ः–
५१ शक्तिपीठया धल

क्र.सं.
c+uktg :yfg
पतन अंग
zlQmkL7of gf+
b]jL of gf+
of]lugLof gf+
zlQm:jk dxfb]j
!
g]kfnd08
u'X]
g]kfn kL7
u]X]Zj/L b]jL
rGb|306f of]lugL
l;4]Zj/ dxfb]j
@
sfdf?
5ftL
sfdf? kL7
sfdfIfL b]jL
las6stf{ of]lugL
rqm]Zj/ dxfb]j
#
sfzL -agf/;_
5o
sfzL kL7
lazfnfIfL b]jL
;+s6f of]lugL
laz]Zj/ dxfb]j
$
kf]/]aGw
hj Gxfo\k+
kf}/aGw kL7
clDasf b]jL
rGb|a]uf of]lugL
wg]Zj/ dxfb]j
%
uf]s0f{
vj Gxfo\k+
uf]s0f{ kL7
eox/f b]jL
Psb0tf of]lugL
o1]Zj/ dxfb]j
^
sflZd/
d]
sfZdL/ kL7
zf/bf b]jL
wf]/306f of]lugL
wd{wf/]Zj/ dxfb]j
&
sGgf}h
Dxof 5ou'
sfGos'Gh kL7
em+s]Zj/ b]jL
rGbf of]lugL
b'Uw]Zj/ dxfb]j
*
k"0f{lu/L
hj ldvf
k"0f{lu/L kL7
k"0f{lu/L b]jL
skfn s'08nf of]lugL
rGb|]Zj/ dxfb]j
(
rl/qk'
vj ldvf
rl/qk'/ kL7
;'j0f]{Zj/L b]jL
lrqj0f{ of]lugL
afoAoZj/ dxfb]j
!)
rfd'08fon
n"l;
rfd'08frn kL7
k|sDkgf b]jL
sflnsf of]lugL
OR5flasf/]Zj/ dxfb]j
!!
c:tfrn
hj Nxf
c:tfrn kL7
sft]{Zj/L b]jL
PsfIfL of]lugL
lgb|ktLZj/ dxfb]j
!@
Psflj/
vj Nxf
PsfjL/ kL7
l;4]Zj/L b]jL
l;4f of]lugL
b'Uw]Zj/ dxfb]j
!#
lqZj]t
dnåf/
lqZj]t kL7
dxsn]Zj/L b]jL
las6b+t of]lugL
lqk'/]Zj/ dxfb]j
!$
sfd/f]i7
ss"
sfd/f]i7 kL7
sfldgL b]jL

sfd]Zj/ dxfb]j
!%
s}nfz kj{t
hj kfnL
s}nfz kL7
kf/atL b]jL
clDasf of]lugL
laZj]Zj/ dxfb]j
!^
d:qg
vj kfnL
d:qgfy kL7
dxfsfnL b]jL
sdnL of]lugL
e'jg]Zj/ dxfb]j
!&
d[u'
yy' jf
e[u' kL7
ldtfIfL b]jL
a|Dxbfxf of]lugL
;ToZj/ dxfb]j
!*
c§xf;
sf]y' jf
c§xf; kL7
dËnf -e|fd/L_ b]jL
;:jw/f of]lugL
;Kte'Qm]Zj/ dxfb]j
!(
PsfjL/
gfle
PsfjL/ kL7
PsfjL/f b]jL
uf]/If of]lugL
xf6s]Zj/ dxfb]j
@)
hfnGw/
s'y' Dx't';L
hfnGw/ kL7
hfnkf b]jL
Hjfnfd'vL of]lugL
lkzfr]Zj/ dxfb]j
@!
cf]+sf/]Zj/
yy' Dx't';L
cf]+sf/ kL7
dft[sf b]jL
k"0f]{Zj/L of]lugL
;Gtfg]Zj/ dxfb]j
@@
s'znfGt
5oof ;
s'znfGts kL7
Zd;fgsfnL b]jL
e"t306f of]lugL
Iff]0f]Zj/ dxfb]j
@#
b]aL3f6
hj k'nL

eb|fIfL b]jL
eb|fIfL of]lugL
dft]Zj/ dxfb]j
@$
Psfk'/
vj k'nL
Psfk'/ kL7
/Tgb]jL b]jL
z+s'kfzf of]lugL
pGdt]Zj/ dxfb]j
@%
dft'n]Zj/
hj b'b'
dft'n]Zj/ kL7
of]u]Zj/L b]jL
lk+unf of]lugL
a'w/fw]Zj/ dxfb]j
@^
laZj
vj b'b'
laZj kL7
e'jg]Zj/L b]jL
ejfgL of]lugL
s[i0fj0f]{Zj/ dxfb]j
@&
dxfkGy
hj Ajx
dxfkGy kL7
k|r08r+l8s/ b]jL
/]0f'sf of]lugL
ljZjfldq]Zj/ dxfb]j
@*
dNnlu/L
vj Ajx
dNnlu/L kL7
dlNnsf b]jL
sn+slhJxf of]lugL
pd]Zj/ dxfb]j
@(
/fhu[x
gf8L
/fhu[x kL7
/fh]Zj/L b]jL
pNsfd'vL of]lugL
x/]Zj/ dxfb]j
#)
sf]nfk'/
pb/
sf]nfk'/ kL7
dxfnIdL b]jL
gd{bf of]lugL
Zdzfg]Zj/ dxfb]j
#!
hoGtk'/
:o]
hoGtLk'/ kL7
hoGtL b]jL
v]r/f of]lugL
sNk]Zj/ dxfb]j
#@
pHhog
lxUjf/f
pHhog kL7
dxfsfnL b]jL
nnlhJxf of]lugL
e+ms]Zj/ dxfb]j
##
lIf/Lsfk'/
e'+l8
lIf/Lsfk'/ kL7
o'uflb b]jL
sn+sf of]lugL
;x;]Zj/ dxfb]j
#$
xl:tgfk'/
nKkf
xl:tgfk'/ kL7
r08]Zj/L b]jL
b]jLs6x/f of]lugL
d';'vf/]Zj/ dxfb]j
#%
pl8ofgf
5oM
plbofgf kL7
lasnf b]jL
lkËnf of]lugL
o1]Zj/ dxfb]j
#^
k|ofu
:j
k|ofu kL7

l;+xhËf of]lugL
dx]Gb|]Zj/ dxfb]j
#&
xif{lu/L
cf;g
xif{lu/L kL7
ah|]Zj/L b]jL
sdnf of]lugL
wd{Wj]z]v/ dxfb]j
#*
lgnlu/L
d's't
lgnlu/L kL7

;/nf of]lugL
cfgGb]Zj/ dxfb]j
#(
d]?lu/L
z'lr:yfg
d]?lu/L kL7
k"0f{ b]jL
skfno of]lugL
lhJxfkt]Zj/ dxfb]j
$)
dlxGb|frn
hj vDkf
dx]Gb| kL7
OGb|fZj/L b]jL
pWj+udgf of]lugL
tf/s]Zj/ dxfb]j
$!
afgk'/
vj vDkf
jfgk'/ kL7
sfd]Zj/L b]jL
d/]08f of]lugL
a]8fGt]Zj/ dxfb]j
$@
lx/0ok'/
drf5]
lx/0ok'/ kL7
/Tg]Zj/L b]jL
lqk'/]Gb| of]lugL
gf/b]Zj/ dxfb]j
$#
dxfnIdLk'/
s/Ë
dxfnIdLk'/ kL7
sdnfIfL b]jL
lbuDj/f of]lugL
lqs'6]Zj/ dxfb]j
$$
dfofk'/
lkmdf]
dfofk'/ kL7
dfofb]jL b]jL
r+rnfIfL of]lugL
tk;]Zj/ dxfb]j
$%
xl/åf/
hnf+:o+

e+ms]Zj/L b]jL
em+shL of]lugL
s'08n]Zj/ dxfb]j
$^
z]o/k'/
tfn'
z]o/k'/ kL7
pdfb]jL b]jL
ci6jSqf of]lugL
of]u]Zj/ dxfb]j
$&
dnaL
kfnLSjo\
dNnaL kL7
dxfsfnL b]jL
s/nf of]lugL
w"tkfk]Zj/ dxfb]j
$*
pd]zk'/

pd]zk'/ kL7
lqk'/f;'Gb/L b]jL
;'z+sf]b/L of]lugL
e}/a]Zj/ dxfb]j
$(
osfj/f
Gx+;kf]t
ysfj/ kL7%)
s'd'nftd
Dxof ;+
s';nfts kL7
Zd;fgZj/L b]jL
d'+b3+06f of]lugL
l;/]Zj/ dxfb]j
%!
5fofk'/

afsL efu
5fofk'/ kL7
5q]Zj/L b]jL
;'sf]dnf of]lugL
lkzfr]Zj/ dxfb]j


पीठ उत्पत्ति बाख“
न्हयब्वःम्हः
प्रकाश मान शिल्पकार

प्रार्थना
श्री गणेय शाय नमः । श्री गुरुण्यं नमः । उ“m नमः शिवाय नमः । श्री सरस्वते नमः । उ“m नमः श्री श्री श्री स्वस्थानी देवताय नमः । अबिरल मत जलनि वहं भ्रमल कुलाने कसेबित कपोलम । अबिरमत फल दाताराम कामे सं गणतिम बंदे सुकलाम ब्रम्हबिचार, सारपदमा पाद्याम, जगट न्यापिनी बिणापुस्तक धारणी परमेश्चरिम भगवतिं बुद्धि प्रदा शारदां मभयाट जाधाधकारा पाहा हस्ते फातिक मालिकां बिरधति पदमाशनं संस्थीतां, बन्देतां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदा शारदां । सुवर्णा बाधीकाका सात्रि नेत्रा कमलासना सींहासन समासींगा सर्वार लंकार भुखितां निलो त्यले भयामादे दक्षीने बरदा सुभा बर्ग चर्म धरा धेवा, बाम दक्षिने बरदा शुभा । दक्षिणे योकमरु चतुर भुजति सर्वपुजयत सर्वलोकनं यबं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरं नारायणं नारायणं नमस कृत्यं नरम चैब, नरोतमम् । देवी सरस्वती चैबतत्व, जय मुनिरायतु । करपुरगौरंम् करुणाबगरं, संसार सांर भजगोबिन्द हारं । सारदा मंत्र रिदंयारं बिन्द भवभवानी चहितं नमामि, नमस्ते पारबत्ती नाथ, नमस्ते शशिसेखर, नमस्ते जज्ञ बिध्वंङस, नमस्ते दुखनासनमं, पापनासनं, । उ“m कार बिन्दे त्वमेव ममतस्मात करणे भावेनर रक्ष रक्ष मां परमेश्वरी ।
प्राचिन पौराणिक कालय् अगस्त्य मुनियात शिव पारवती पुत्र श्री कुमारं आज्ञा जु कथं ः– दक्षप्रजापतियाके थःत धका बिष्णुं श्री सतीदेवी क्वः छिना छलकपतकारीकां श्री सतीदेवी श्मसानय् बाय् च्वनिम्ह महाद्यः यात कन्यादान ला वंगुलिं दक्षप्रजापतिया मयः मयः जिलंंचा भाजु जुवंम्ह महादेबं भृगुमुनिया अस्वमेघ यज्ञे थःत दना कुसल वार्ता व अभिभावदनं मयासे“ अपमानयागु भापिया अति तमंचाया महादेबं जीत ठूलीतो अपमान याकम्हयात यज्ञया भाग बीय मुम्वालके जीगु सरीर दतले थ्व महादेबया ख्वाल स्वय् मखुत आवं जीनं अस्वमेघ यज्ञ याय् थो महादेब छम्ह बोने मखु धइगु मननं भालपाव सुबेलासं दक्षप्रजापतिं अस्वमेघ यज्ञ आरम्भ यात ।
पिता दक्षप्रजापतिं अस्वमेघ जज्ञ यागु । केहेपिं व जिलाजंपि सकलें जज्ञ थ्याःगु, थः व स्वामी महादेब निम्ह जुक्व मथ्यागुलिं थव स्वामीं पंक पंक हे पिताया जज्ञ स्वल वने धका वंम्ह श्री सतीदेवी थः छे“ वंबले पिता दक्षप्रजापतिं थः स्वामी महादेबयात नाना माथन निन्द्रा याकगु, बोल बीवगु, हेला याकगु नुगलं सहयाय् मफयाव दक्षप्रजापतियात पसुया म्हुतु जुइमा धका श्रापवीया व जज्ञ स्वचाक उलाव शीव शीव शीव धका थःव स्वामी श्री महादेबया नां स्वपोल कायाव माता श्री सतीदेवी जज्ञ दुब्वाना प्रानत्याग यात ।
श्री सतीदेवी जज्ञ दुब्वाना प्रानत्याग यागु खबरं बिव्हल जुम्हं महादेवं थःगु जत्ता चफुना भूमिं च्वातवाना भूमिं उत्पत्ति जुपिं श्री महाकाली चर्तुषष्ठी योगिनी सहित व श्री बीरभद्रं महादेबया आज्ञा कथं दक्षप्रजापतिया छयं जज्ञ दया जज्ञ बिध्वंस याय् धुंका श्री सतीदेवीया श्राप कथं दक्षप्रजापतियाता छाग मुख (दुगुया छय) स्वना पसुया म्हुतुतय् धुंका नं श्री सतीदेवीया मृत सरीर तोलते मफयाव महादेवं मृत सरीर पाछाया उत्मतिजुयाव १०० द“ पृथ्वी भ्रमर्ल प्राव जुलं । सतिदेवीया मृत सरीर महादेवयाके चोनया कारनं सयनयाना बिज्याकम्ह च्वन म्वाकम्हया सरीर चोनथें च्वन । इन्द्र प्रभृति दक्व देबगणया सल्ला साहुतिं बिष्णुं थव मायानं अशोक मोचीनी दय्काव माखा (भुजिं) उत्पन्न याना माखां भुना सतीदेवीया सरीरय् त्व“दय्का ध्वलगितकाव टुक्रा–टुक्रा ला सकलें पेता–पेतान कुतिन वयय्काव श्री महादेवन धस पुनावतया मृत सरीर तोदतकल गन गन श्री सतीदेवीया सरीरया ला कुतीन वन अन पीठ गन उत्पत्ति जुयाव बिज्यातं । थुगु कथं गन गन श्री सतीदेवीया अङ्ग पतन जुल अन अन छम्ह शक्तिपीठ उत्पत्ति जुजुं वन । दक्व शक्तिपीठया ल्याः साढे सात करोड दु । उली शक्तिपीठ मध्ये मुख्य पीठ संक्षेपं ५१ पीठ खः । थुगु शक्तिपीठ मध्ये छगु जक श्रद्धाभक्तिं दर्शन यातसा व श्रद्धापूर्वक नां जक कासा नं मनकामना पूूर्ण ज्वीइ धका श्री श्री श्री स्वस्थानी बाखंने च्वयातगु खने दु । थन क्वय् मुख्य शक्तिपीठ संक्षेपं ५१ पीठ उल्लेखित यानागु जुल ः–
५१ शक्तिपीठया धल

क्र.सं.
अंगपतन स्थान
पतन अंग
शक्तिपीठया नां
देवी या नां
योगिनीया नां
शक्तिस्वप महादेव

नेपालमण्ड
गुह्े
नेपाल पीठ
गेह्ेश्वरी देवी
चन्द्रघण्टा योगिनी
सिद्धेश्वर महादेव

कामारु
छाती
कामारु पीठ
कामाक्षी देवी
बिकटकर्ता योगिनी
चक्रेश्वर महादेव

काशी (बनारस)
छय
काशी पीठ
बिशालाक्षी देवी
संकटा योगिनी
बिशेश्वर महादेव

पोरेबन्ध
जव न्हाय्पं
पौरबन्ध पीठ
अम्बिका देवी
चन्द्रबेगा योगिनी
धनेश्वर महादेव

गोकर्ण
खव न्हाय्पं
गोकर्ण पीठ
भयहरा देवी
एकदण्ता योगिनी
यज्ञेश्वर महादेव

काश्मिर
मे
काश्मीर पीठ
शारदा देवी
धोरघण्टा योगिनी
धर्मधारेश्वर महादेव

कन्नौज
म्हया छ“यगु
कान्यकुन्ज पीठ
झंकेश्वर देवी
चन्दा योगिनी
दुग्धेश्वर महादेव

पूर्णगिरी
जव मिखा
पूर्णगिरी पीठ
पूर्णगिरी देवी
कपाल कुण्डला योगिनी
चन्द्रेश्वर महादेव

चरित्रपु
खव मिखा
चरित्रपुर पीठ
सुवर्णेश्वरी देवी
चित्रवर्ण योगिनी
बायब्यश्वर महादेव
१०
चामुण्डायल
लूसि
चामुण्डाचल पीठ
प्रकम्पना देवी
कालिका योगिनी
इच्छाबिकारेश्वर महादेव
११
अस्ताचल
जव ल्हा
अस्ताचल पीठ
कार्तेश्वरी देवी
एकाक्षी योगिनी
निद्रपतीश्वर महादेव
१२
एकाविर
खव ल्हा
एकावीर पीठ
सिद्धेश्वरी देवी
सिद्धा योगिनी
दुग्धेश्वर महादेव
१३
त्रिश्वेत
मलद्वार
त्रिश्वेत पीठ
महकलेश्वरी देवी
बिकटदंत योगिनी
त्रिपुरेश्वर महादेव
१४
कामरोष्ठ
ककू
कामरोष्ठ पीठ
कामिनी देवी

कामेश्वर महादेव
१५
कैलाश पर्वत
जव पाली
कैलाश पीठ
पारबती देवी
अम्बिका योगिनी
बिश्वेश्वर महादेव
१६
मस्त्रन
खव पाली
मस्त्रनाथ पीठ
महाकाली देवी
कमली योगिनी
भुवनेश्वर महादेव
१७
मृगु
थथु वा
भृगु पीठ
मिताक्षी देवी
ब्रम्हदाहा योगिनी
सत्यश्वर महादेव
१८
अट्टहास
कोथु वा
अट्टहास पीठ
मङ्गला (भ्रामरी) देवी
सस्वधरा योगिनी
सप्तभुक्तेश्वर महादेव
१९
एकावीर
नाभि
एकावीर पीठ
एकावीरा देवी
गोरक्ष योगिनी
हाटकेश्वर महादेव
२०
जालन्धर
कुथु म्हुतुसी
जालन्धर पीठ
जालपा देवी
ज्वालामुखी योगिनी
पिशाचेश्वर महादेव
२१
ओंकारेश्वर
थथु म्हुतुसी
ओंकार पीठ
मातृका देवी
पूर्णेश्वरी योगिनी
सन्तानेश्वर महादेव
२२
कुशलान्त
छयया स“
कुशलान्तक पीठ
श्मसानकाली देवी
भूतघण्टा योगिनी
क्षोणेश्वर महादेव
२३
देबीघाट
जव पुली

भद्राक्षी देवी
भद्राक्षी योगिनी
मातेश्वर महादेव
२४
एकापुर
खव पुली
एकापुर पीठ
रत्नदेवी देवी
शंकुपाशा योगिनी
उन्मतेश्वर महादेव
२५
मातुलेश्वर
जव दुदु
मातुलेश्वर पीठ
योगेश्वरी देवी
पिंगला योगिनी
बुधराधेश्वर महादेव
२६
बिश्व
खव दुदु
बिश्व पीठ
भुवनेश्वरी देवी
भवानी योगिनी
कृष्णवर्णेश्वर महादेव
२७
महापन्थ
जव ब्वह
महापन्थ पीठ
प्रचण्डचंडिकर देवी
रेणुका योगिनी
विश्वामित्रेश्वर महादेव
२८
मल्लगिरी
खव ब्वह
मल्लगिरी पीठ
मल्लिका देवी
कलंकजिव्हा योगिनी
उमेश्वर महादेव
२९
राजगृह
नाडी
राजगृह पीठ
राजेश्वरी देवी
उल्कामुखी योगिनी
हरेश्वर महादेव
३०
कोलापुर
उदर
कोलापुर पीठ
महालक्ष्मी देवी
नर्मदा योगिनी
श्मशानेश्वर महादेव
३१
जयन्तपुर
स्य“े
जयन्तीपुर पीठ
जयन्ती देवी
खेचरा योगिनी
कल्पेश्वर महादेव
३२
उज्जयन
हिग्वारा
उज्जयन पीठ
महाकाली देवी
ललजिव्हा योगिनी
भंmकेश्वर महादेव
३३
क्षिरीकापुर
भुंडि
क्षिरीकापुर पीठ
युगादि देवी
कलंका योगिनी
सहसेश्वर महादेव
३४
हस्तिनापुर
लप्पा
हस्तिनापुर पीठ
चण्डेश्वरी देवी
देवीकटहरा योगिनी
मुसुखारेश्वर महादेव
३५
उडियाना
छयः
उदियाना पीठ
बिकला देवी
पिङ्गला योगिनी
यज्ञेश्वर महादेव
३६
प्रयाग
स्व“
प्रयाग पीठ

सिंहजङ्गा योगिनी
महेन्द्रेश्वर महादेव
३७
हर्षगिरी
आसन
हर्षगिरी पीठ
बज्रेश्वरी देवी
कमला योगिनी
धर्मध्वेशेखर महादेव
३८
निलगिरी
मुकुत
निलगिरी पीठ

सरला योगिनी
आनन्देश्वर महादेव
३९
मेरुगिरी
शुचिस्थान
मेरुगिरी पीठ
पूर्ण देवी
कपालय योगिनी
जिव्हापतेश्वर महादेव
४०
महिन्द्राचल
जव खम्पा
महेन्द्र पीठ
इन्द्राश्वरी देवी
उध्वंगमना योगिनी
तारकेश्वर महादेव
४१
बानपुर
खव खम्पा
वानपुर पीठ
कामेश्वरी देवी
मरेण्डा योगिनी
बेडान्तेश्वर महादेव
४२
हिरण्यपुर
मचाछे“
हिरण्यपुर पीठ
रत्नेश्वरी देवी
त्रिपुरेन्द्र योगिनी
नारदेश्वर महादेव
४३
महालक्ष्मीपुर
करङ्ग
महालक्ष्मीपुर पीठ
कमलाक्षी देवी
दिगम्वरा योगिनी
त्रिकुटेश्वर महादेव
४४
मायापुर
फिमो
मायापुर पीठ
मायादेवी देवी
चंचलाक्षी योगिनी
तपसेश्वर महादेव
४५
हरिद्वार
जलांस्यं

भंmकेश्वरी देवी
झंकजी योगिनी
कुण्डलेश्वर महादेव
४६
शेयरपुर
तालु
शेयरपुर पीठ
उमादेवी देवी
अष्टवक्त्रा योगिनी
योगेश्वर महादेव
४७
मलबी
पालीक्वय्
मल्लबी पीठ
महाकाली देवी
करला योगिनी
धूतपापेश्वर महादेव
४८
उमेशपुर

उमेशपुर पीठ
त्रिपुरासुन्दरी देवी
सुशंकोदरी योगिनी
भैरबेश्वर महादेव
४९
यकावरा
न्हंसपोत
थकावर पीठ५०
कुमुलातम
म्हया सं
कुसलातक पीठ
श्मसानश्वरी देवी
मुंदघंण्टा योगिनी
सिरेश्वर महादेव
५१
छायापुर
बा“की भाग
छायापुर पीठ
छत्रेश्वरी देवी
सुकोमला योगिनी
पिशाचेश्वर महादेव

एचबपबकज ःबल क्जष्उिबपबच प्रकाशमान शिल्पकार बत द्दस्द्दठ ब्ः
क्जबचभ
ल्य अयmmभलतकस्
एयकत ब ऋयmmभलत
ङ्घ
द्र
ज्यmभ
ख्ष्भध धभद खभचकष्यलभान्धरको पनाती हाकुसिँहको नाति राम बहादुर र मानकुमारीको छोरा प्रकाशमान शिल्पकार

एचबपबकज ःबल क्जष्उिबपबच प्रकाशमान शिल्पकार
प्बतजmबलमग, ल्भउब
िख्ष्भध mथ अयmउभितभ उचयाष्भि

एयधभचभम दथ द्ययिननभच।


No comments:

Post a Comment