Wednesday, September 19, 2018

नेवा: धर्म


नेवा: धर्म


नेवा: धर्म
प्रकाशमान शिल्पकार
“धर्म” धईगु वास्तविकय् छु ख: धया परिभाषित यायेगु ख:सा थन थिथी कथंया परिभाषित दुगु खनेदु । प्राचीन विचा कथं धायेबले काल्पनिक सर्गय् ( स्वर्ग) वाय् सुखाबती भूवनय् वासलायमा वाय् बाँस ज्विईमा धया नितिं लोकविस्वासं यायेगु कर्म हे ख: धर्म । अथे हे गुगु न जातजायिया थ:थ:गु नितिगत संस्कारिक बिधिव्यबहार व लोकहितया लागि परम्परागत कथं क:घानावया च्वंगु आस्था व विस्वासया बिधिकर्म नं धर्म हे ख: । गथेकी – मानवधर्म, गुरुधर्म, मिसा( नारी) धर्म अथेहे लजगा:मि धर्म( पेशाकर्मी धर्म), अथेहे मेगु सनातनी शास्त्रगत कर्मज्या व महापूरुष तेसं समाजया हितया लागि प्रतिपादन यानावंगु संप्रदायिक मत नं धर्म हे ख: । धाथें धायेगु हे ख:सा धर्म धईगु व्यक्ती, संम्प्रदायेया गुण, विशेषस्ता नं धर्म ख:। धर्म धईगु मनुतयत अनुशासनय् तैइगु नितिगत सामाजिक व राष्ट्रीय विधान् न ख: । प्राचीन युगया संविधान हे धर्म ख: । जिं थन न्हिथने तेनागु धर्म नेवा: जायिया थ:गु नितिगत संस्कारिक विधि व्यबहार व लोकहितया लागि परम्परागत कथं नेवा:तेसं क:घाना वया च्वंगु बिधिकर्मया धर्म ख:। नेवा:तेसं मूख्यरुपं क:घाना वयाच्वंगु धर्म शैव व बज्रयानी बुध्द धर्म ख: । थौकने नेवा: तेसं थ:गु परम्परागत धर्मइत सैव धर्म धायेगु त्वता हिन्दु धर्म धायेगुयाना हगु दु । अथेला ओमकार पिरिवार दुनेया मूकं धर्मयात अपुक हिन्दु धर्म धायेगु याना हया च्वंगु दु । ओमकार दुनेया मूकं धर्म त: धायेबले शैव, किराती, वैष्णवी, ब्रम्हकुमारी, कृष्णप्रणामी, ॐशान्ति ईत्यादी दक्वं हे ला अले थिपिं दक्व धर्म संप्रदाययात साझा कथं अपुक हिन्दु धायेगु याना च्वंगु दु । अज धाथें हे धायेगु हे ख:साला ” सैव ” धर्म, किराँती धर्म व बज्रयानी बौध्द धर्म बाहेक मेगु वैष्णी, ब्रम्हकुमारी( ॐ शान्ती), कृष्ण्प्रणामि दक्वं आयातित धर्म धासां छुं पाई मखु छाय् धासा थ्वपिं नेपा:या सनातनी धर्म त: मखु । थुपपिंला सन १०५० दँ पाखे हिन्दूस्तानय् मुस्मां तेगु आक्रमणं ग्याना थन नेपा:लय् बिस्यू वपिं व लिना हपिं ख: । नेपा:या सनातनी सैवतेत: मस्टो पुजायाईपिं प्राचीन बोन धर्मालम्बि नं धायेगुया थन । झी नेवा: दुनेया शैव धर्मालम्बि त: व बुध्दिस्तत: थौकने विस्तारिं नेवा: धर्म त्वता मेगु धर्मय् दुहां वना च्वगु न थन खनेदु । मेगु धर्म धायेबले ओमकार दुनेया हे थि थि धर्म व ओमकारपिनेया आयातित कृश्चियन(इसाई) व गुम्हं इस्लाम धर्मे नं धर्मात्नर जुया वंगु न थन खनेदु ।
नेवा: दुनेया शैब धर्म वा बुध्दिस्त धर्म मानेयाईपी ओमकार दुनेया हे मेगु छुं धर्म संप्रदाय दुहां वसां इमिसं नेवा: धर्म त्वता वंगु ख: धासां छुं फरक ज्विईमखु छायेधासा शैव धर्म संप्रदाये व बौध्दमार्ग बज्रयान दुनेया नेवा: व गैह्र नेवा: दुने हे नं धर्मकाण्डकर्म बिस्कं बिस्कं दु । गथेकि नेवा: त ओमकार दुनेया हे शैव संप्रदाय ख:सा न शैव नेवा:तेगु जन्मकर्म संस्कार झिगु (१०) ( काये मचां ८ गु व म्हायेमचां याये मागु ८ गु ) संस्कार जक दुसा गैह्र नेवा: शैवते जन्मकर्म संस्कार झिङ्खुगु (१६) संस्कारत दु । अथेहे नेवा: धर्म संकार कथं ञलाथ्व चौथी( भाद्रशुल्क चौथी) चथा कुन्हु चथा गणेद्य:यात हलिमली व ला ख्य तया समय छायेमा गैह्र नेवा:ते चथा पुजायायेम्वा, अथेहे मोहनी बले सप्तमी कुन्हु फुलपाती दुकायए म्वा तर गैह्र नेवा:ते फुलपाती दुकायेमा । अथेहे नेवा:ते अष्ट्मी कुन्हु कुच्छी भ्वये नयेमा गैह्र नेवा:ते म्वा । अथेहे स्वन्ती नखबले लक्ष्मी पुजा कुन्हु पुजायायेबले नेवा: तेसं ख्या: व कुबेर दुगु लक्षीद्य:या किपायात लक्ष्मीद्य: भापिया पुजायाना ला,ख्यें, अयेलातया भ्वयब्व छायेमा । । शैब धर्म दुनेया नेवा: व गैह्र नेवा: तेगु पुजा विधि व नख:चखया पुजा बिधिव्यवहारं झी नेवा: तेगु धर्म शैब वाये हिन्दु अथेहे बुध्दिस्त धासां न नेवा:तेगुगु वास्तविक मौलिक धर्म नेवा: धर्म हे ख: धईगु प्रस्त खनेदु । अथेला नेवा:दुने न थाये बाय् व थ:थ:गु जातिय परम्परागत तजिलजी कथं न बिधिव्यबहार भच्चा भच्चा पागु न खने दु । थुकिया छगु त:धं दसु मध्यया यें असं चालं कुन्हु अन असंया उदाये खल: व ख्वप देया मङ्ग्लाछि.त्वाया प्रेम शिल्पकारया छें आगं दुपिं आगं द्य: छें खल:या पाय: दकले क्वकालिम्ह कायेमचायात नाय:याना पाय: न्हाकेगु परम्परा ख: ।
नेवा: धर्म त्वता ओमकार दुनेया हे ( थौकने धायेगु याना च्वंगु हिन्दू ) मेगु छुं नं गुत उपगुतया धर्मय् वनी बले हे झी नेवा: समाज व नेवा: धर्मये च्वंपिं छेंज: व समाजयात गुलि मछिना च्वंगु दु थन झीसं खना हे च्वना । ओमकार दुनेया हे ॐ शान्ती व मेगु थिथी उपगुतय् दुहाँ वँपिं नेवा: वाय् गैह्र नेवा:तेसं थ:थ:गु कुल परम्पर निसें याना वया च्वंगु बिधिब्यबहार व संस्कार त: त्वता वंगु जक मखु इमिगु न्हुगु ह्यूपा बिधिब्यबहारं याना कुल धर्मय् च्वना च्वंपिं छेंज: व थ:थियिपी,न्त पारिवारीक व सामाजिक विधि व्यवहार व संस्कारे तसकं पंग: वया हथ्याया रुपय न्ह्यने वया च्वंगु थन सकसिन वा: चायेका हे च्वंगु दु । झन ओमकारं हे पिहाँ वना धरमान्तरण याना
.. थन झी सं पुजायाना हना वयाच्वनापी द्य: तेत शैतानया संज्ञा बियाँ झीगु छें छें वया झी नेवा:तेत थि थि लोभकेना आयातित धर्मया ईसाइ तेसं नेवा: धर्मं धमाधम् धर्मान्तरण याका झीगु छें झीसं पुजायाना च्वनापिं द्य: छ्वासे व खुसी वाके छ्वया नेवा: धर्म, नेवा: संस्कार , नेवा: म्हसिका न्हंकुं न्हंकुं कृश्चियन तेसं थ:गु श्चियनितिया मिसन पूवंका च्वंगु दु ।
गोरखाया जुजु पृथ्वी नारायण शाह नं नेपा: कब्जा याये न्ह्य तक नेवा: धैगु जात व समुदाय जक मखु राष्ट्रेयता ख: धईगु दसू ईतिहासं केना हे च्वगु दु । थौया नेपा:मिं पिसं खस भाषं हामी नेपाली धया धाथें हे अबलेया नेपा: देया राष्ट्रीय् भाषा नेवा: भाषा ख: अथेजुया वास्तबय् नेवा: धायेगु हे राष्ट्रीय व राष्ट्रीयता ख: । अले थनया आदिबासी नेवा:तेगु धर्म नेवा: धर्म ख: अले नेवा: धर्म हे राष्ट्रीय धर्म ख: । थौया आधुनिक युगय विस्वसंम्प्दाया शुचि लाना नेपा:दे व नेपामिंतेसं न्हाय् त:पुका च्वंगु ख्वपया चाङुनारायण देग:, ङ्यातापोलँ देग:, ङ्यङ्यापाझ्या:, लुँध्वाका लायेकु, यलया २१ गजु दुगु कृष्ण देग: येंया हनुमान ध्वाका लायेकु अथेहे थिथी पुरातात्विक एतिहासिक वहा: बहि दक्वं हे नेवा:धर्म संस्कारं नेवा: नेपा:मितेसं दयेका प्रतिस्थापितयाना वंगु ख: । थन झी नेवा:या पुर्खां नेवा: धर्म संस्कारं थ:गु हिचती हायेका दयेका त्वता तकगु पुरातात्विक व एतिहासिक सम्प्दा त: गैह्र नेवां: , गौह्र नेवा: धर्मया मनुतेसं ख्वालेया न्हाये प्यनेतया हाम्रो सम्पदा व हाम्रो पुर्खाले बनाएको धाधां वया च्वंगु दु । छखे नेवा: धर्म संस्कार, नेवा: म्हसिका न्हंकेगु व नेवा:त मूख्य थासे वनेत स्वसा आसाकुतिपिं नेवा:त: छम्हनिम्ह ल्हातेकया नेवा:या तुति सालेगु व साकेगु अले नेवा: तेगु बस्तीइ व थनया सम्दाय् बुल्डोजरं नका बिकाशया नामय् बुल्डोजर आतङ्कयाना डाङ्डुङ यायां थनया नेवा:तेत विस्थापित याना पिनं धमाधम गैह्र नेवा:मनु त: दुकायगु ज्या जुया च्वंगु दु ।
झीसं थ:गु नेवा: भाषा, जातिय म्हसिका व झीगु पुर्खां थ:गु हिचती हायेक नेवा: धर्म संस्कार कथं शिल्पी ल्हातं दयेका झीत त्वता वंगु एतिहासिक सम्पदा व परम्परागत झीगु बस्ती बुल्डोजर आतंकं सुरक्षा यायेगु ख:सा झीपिं थ:गु नेवा: धर्मय् अदिग व छधी छपं जुया प्रतिकार यायेमा ।
नेवा: संस्करे च्वनेगु, नेवा:संस्कार ल्यकेगु व झी अजा आजुपिंसं हिचती हायेका धस्वाका तकगु सम्पदा त: संरक्षण व सम्भारयाना न्हुगु पुस्तातेत लल्हाना वनेगु हे नेवा: धर्म ख: । नेवा: जुया नेवा धर्म: संस्कारे मच्वनिपिं नेवा: जातिय थर तयेगु तुं नेवा: ख: धायेगु पायछी ज्विमखु ।

No comments:

Post a Comment